Institutioner og skoler (udbudssteder)

Institutioner for Forberedende Grunduddannelse er statsligt selvejende institutioner.

Hver institution får et geografisk dækningsområde bestående af et antal kommuner. Institutionen har en udbudspligt i dækningsområdet og en pligt til at optage alle målgruppevurderede elever med hjemsted i dækningsområdet.

Institutionens ledelse

For hver institution er der én bestyrelse, én øverste leder, ét regnskab og ét budget. Det er institutionen og ikke skolerne, som ansætter medarbejderne.

Bestyrelsen har repræsentation af hver kommune i institutionens dækningsområde (kommunale medlemmer kan tilsammen være i flertal), arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer (ligeligt repræsenteret) og erhvervsskolesektoren foruden medarbejdere.

Skoler (udbudssteder)

De enkelte udbudssteder kaldes skoler.

Der skal være pædagogisk ledelse på alle skoler, og institutionens øverste ledelse skal være synlig på skolerne.

Skolerne vil få mulighed for at have lokale særpræg i undervisning m.v., og det er vigtigt, at der skabes gode samarbejdsrelationer mellem skolerne og den lokale kommune og ungdomsuddannelsesinstitutionerne i området blandt andet i forbindelse med overgang fra grundskolen og overgangen til ungdomsuddannelserne.

Undervisningsministeren opretter efter en lokal proces i omegnen af 90 skoler, som organiseres i de selvejende institutioner, der antalsmæssigt udgør op imod en tredjedel af det samlede antal skoler. Undervisningsministeren godkender institutionernes vedtægter.

Læs mere om oprettelse og den lokale proces

Finansiering

Undervisningsministeriet yder ét fast grundtilskud pr. skole; heraf ét grundtilskud årligt til institutionen og supplerende grundtilskud på 1,95 mio. kr. årligt til de øvrige skoler.

Grundtilskuddets størrelse er fastsat med udgangspunkt i ca. 25 institutioner. Ændres dette tal som led i den lokale proces, vil grundtilskuddet til institutionerne blive justeret inden for den samme ramme.

Derudover ydes en takst pr. årselev på ca. 78.650 kr. pr. årselev samt et udslusningstaxameter pr. årselev på 15.000 kr. til at belønne de institutioner, der i særlig grad løfter de unge, og som er gode til at få de unge videre i uddannelse eller beskæftigelse.

Takster og grundtilskud fastsættes på de årlige finanslove.

Kommunerne yder bidrag til staten, og den samlede finansiering indebærer, at kommunerne afholder ca. 65 procent af de faktisk afholdte udgifter til FGU, og staten afholder de resterende ca. 35 procent.

Tilsyn

Undervisningsministeriet vil løbende følge op på de enkelte institutioners performance i forhold til blandt andet overgang til uddannelse eller beskæftigelse samt de retningsgivende mål på nationalt niveau, i de enkelte kommuner og på de enkelte institutioner via et statsligt kvalitetstilsyn og driftstilsyn.

Spørgsmål/svar om institutionsoprettelse

Vil VUC kunne opretholde sin uddannelsesdækning?

VUC vil miste en del af sin aktivitet, og nogle af afdelingerne kan blive påvirket af oprettelsen af den nye Forberedende Grunduddannelse. Den geografiske dækning af VUC-udbud, herunder særligt i landdistrikter, kan derfor blive svækket som følge af reformen. Der er afsat en pulje på 60 mio. kr. (2017-niveau) i perioden 2019-2021 til kapacitetstilpasning, som institutionerne vil kunne ansøge om del i efter nogle objektive kriterier.

Sidst opdateret: 27. november 2018