Månedsstatistik vedr. praktikpladssituationen i juni 2017 offentliggøres 25. september 

Offentliggørelsen af månedsstatistik vedr. praktikpladssituationen i juni 2017 er udskudt én måned til mandag d. 25. september 2017. Månedsstatistik vedr. praktikpladssituationen i både juni og juli 2017 offentliggøres således d. 25. september 2017.

Spørgsmål i forbindelse med udsættelsen kan henvendes til Christian Ott på mail: Christian.Raunkjaer.Ott@stil.dk eller på telefon: +45 35 87 82 24.

De seneste tendenser for maj 2017 er beskrevet her på siden, mens der henvises til månedsnotaterne for beskrivelse af udviklingen i de øvrige måneder. 

Nøgletal

Praktikpladssituationen inden for erhvervsuddannelserne ved udgangen af maj 2017 viser, at:

  • 72.281 elever er i gang med et hovedforløb. Det er et fald på 4 pct. sammenlignet med tilsvarende måned sidste år.
  • På baggrund af skolernes registreringer er det opgjort, at der samlet set er 4.514 elever, der aktivt søger praktikplads. Af disse er 1.474 elever søgende med et afsluttet grundforløb. Det er et fald på henholdsvis 22 pct. og 25 pct. i forhold til samme måned sidste år.

Det markante fald i søgende med afsluttet grundforløb skal ses i lyset af ændret tilgangsmønster med erhvervsuddannelsesreformen, der har betydet at optag på erhvervsuddannelserne i højere grad er koncentreret i august og januar. Derved er der færre, der har afsluttet deres grundforløb ultimo maj. Udviklingen svarer til det tilsvarende fald i efteråret 2016 med samme baggrund.

Erhvervsuddannelsesreformen har afkortet grundforløbet på især de merkantile uddannelser, hvilket betyder, at man skal tolke de årlige ændringer fra før og efter reformen med varsomhed.

Elever i hovedforløb

Elever i gang med et hovedforløb er elever med uddannelsesaftale, elever i uddan-nelser uden virksomhedspraktik og elever i skolepraktik. En opgørelse af elever i gang med et hovedforløb ultimo maj viser, at:

  • 65.008 elever har en uddannelsesaftale. Det er et fald på 4 pct. i forhold til samme måned sidste år, jf. tabel 1.
  • 341 elever er i gang med en uddannelse, der gennemføres uden virksomheds-praktik. Det er et fald på 60 pct. i forhold til samme måned sidste år.*
  • 6.932 elever er i gang med en uddannelse med brug af skolepraktik. Det er et fald på 1 pct. i forhold til samme måned sidste år.

*1. august 2015 blev sundhedsservicesekretæruddannelsen nedlagt, og der blev indført adgangsbegrænsning på webintegratoruddannelsen.

Tabel 1 Uddannelsesaftaler, erhvervsuddannelser uden virksomhedspraktik samt skolepraktik (bestand), ultimo maj 2016 og 2017
  Maj 2016 Maj 2017 Ændring i pct.
Elever med uddannelsesaftale 67.724 65.008 -4 %
Elever i uddannelser uden virksomhedspraktik 855 341 -60 %
Elever i skolepraktik 7.033 6.932 -1 %
Elever i gang med et hovedforløb 75.612 72.281 -4 %

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio maj 2017.

 

Praktikpladssøgende elever

Tabel 2 viser en oversigt over praktikpladssøgende elever.

Ved udgangen af maj var situationen følgende:

  • 1.474 elever er søgende med et afsluttet grundforløb. Disse elever kan fordeles således:

1.235 elever med afsluttet grundforløb søger praktikplads i uddannelser med skolepraktik. Det er et fald på 29 pct. sammenlignet med tilsvarende måned sidste år.

239 elever med afsluttet grundforløb søger praktikplads i uddannelser uden skolepraktik. Det er en stigning på 14 pct. i forhold til samme måned sidste år.

  • 3.040 elever er søgende, men samtidig i gang med et grundforløb.

Det samlede antal praktikpladssøgende elever, inklusiv praktikpladssøgende, som er i gang med et grundforløb, udgør således ved udgangen af maj 2017 4.514 elever. Det er elever, der har ret til støtte fra skolerne til deres søgning. 

Tabel 2 Antal praktikpladssøgende elever (bestand), ultimo maj 2016 og 2017
  Maj 2016 Maj 2017

Ændring i pct.

Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb* 1.955 1.474 -25** %
heraf praktikpladssøgende elever med et afsluttet grundforløb i uddannelser med skolepraktik

1.745

1.235 -29 %
heraf praktikpladssøgende elever med et afsluttet grundforløb i uddannelser uden skolepraktik 210 239 14 %
Praktikpladssøgende elever i gang med et grundforløb*** 3.861 3.040 -21 %
Praktikpladssøgende elever i alt**** 5.816 4.514 -22 %

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio maj 2017.

* Praktikpladssøgende med afsluttet grundforløb: har gennemført et grundforløb og er ikke i gang med at færdiggøre deres erhvervsuddannelse i nyt grundforløb, uddannelsesaftale, skolepraktik eller uddannelser uden virksomhedspraktik. Derudover har de søgende med afsluttet grundforløb bekræftet deres søgeønske inden for de seneste tre måneder eller er blevet søgende inden for de seneste tre måneder.
Praktikpladssøgende elever med et afsluttet grundforløb er opdelt efter, om eleverne er søgende på uddannelser med eller uden skolepraktik.

** Det markante fald skal ses i lyset af ændret tilgangsmønster med erhvervsuddannelsesreformen, der har betydet at optag på erhvervsuddannelserne i højere grad er koncentreret i august og januar. Derved er der færre, der har afsluttet deres grundforløb ultimo maj. Udviklingen svarer til det tilsvarende fald i efteråret 2016 med samme baggrund.

***Praktikpladssøgende i gang med et grundforløb: Har bekræftet deres søgeønske inden for de seneste tre måneder og har ikke kvalifikation til hovedforløb og/eller er i gang med et grundforløb eller det studiekompetencegivende forløb mellem grund og hovedforløbet på uddannelser indenfor kontor, handel og forretningsservice.

**** Praktikpladssøgende i alt: er ikke i uddannelsesaftale eller skolepraktik og har bekræftet deres søgeønske inden for de seneste tre måneder eller er blevet søgende inden for de seneste tre måneder. Der registreres på nuværende tidspunkt næsten ingen praktik-pladssøgende til social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse.

 

Udviklingen i uddannelsesaftaler, skolepraktik og uddannelser uden virksomhedspraktik

Tabel 3 viser udviklingen i antallet af indgåede uddannelsesaftaler, optaget i skolepraktik og optaget på erhvervsuddannelser uden praktik i en virksomhed i henholdsvis de seneste 3 måneder og de seneste 12 måneder.

  • De seneste 12 måneder er der indgået 42.615 uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelserne, hvilket er et fald på 2 pct. i forhold til den tilsvarende periode året før.
  • De seneste 12 måneder er der optaget 367 elever i uddannelser uden praktik i en virksomhed, hvilket er et fald på 54 pct. i forhold til samme periode året før.
  • Tilgangen til skolepraktik de seneste 12 måneder er på 9.209 elever. Det er en stigning på 3 pct. i forhold til samme periode sidste år.

  Foregående 3 mdr. Foregående 12 mdr.
Maj 2016 Maj 2017 Ændring i pct. Maj 2016 Maj 2017 Ændring i pct.
Indgående uddannelsesaftaler 9.732 8.715 -10 % 43.699 42.615 -2 %
Elever optaget på uddannelser uden virksomhedspraktik* 14 8 -43 % 799 367 -54 %
Elever optaget i skolepraktik 931 767 -18 % 8.931 9.209 3 %
*1. august 2015 blev sundhedsservicesekretæruddannelsen nedlagt, og der blev indført adgangsbegrænsning på webintegratoruddannelsen.

For mere detaljerede opgørelser af praktikpladssituationen henvises til detailstatistikkerne, som viser nøgletallene fordelt på uddannelser, faglige udvalg, skoler, geografi (herunder elevernes bopælsregion), brancher, elevernes køn, alder og etniske herkomst.

Det er muligt at opgøre antal praktikpladssøgende elever med et afsluttet grundforløb fra 2008 og frem i databanken. Metode for opgørelse af praktikpladssituationen kan ses på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Årsstatistik 2016

Årsstatistikken har fokus på de langsigtede udviklingstendenser og strukturelle forhold på praktikpladsområdet.

Læs "Årsstatistik for praktikpladsområdet 2016" (pdf)

Sidst opdateret: 25. august 2017