Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. klasse. Trivselsmålingen er indført som led i folkeskolereformen, hvor et af resultatmålene er, at elevernes trivsel skal øges.

På mellemtrinnet og i udskolingen (4.-9. kl.) får eleverne 40 spørgsmål, og i indskolingen (0.-3. kl.) får eleverne 20 mere enkle spørgsmål. Den første måling blev gennemført i foråret 2015.

Elevernes trivsel

Resultaterne af den seneste trivselsmåling i folkeskolen viser, at elevernes trivsel er stort set uændret siden sidste og forrige år. Eleverne trives fortsat bedst socialt, mens elevernes trivsel er lavest, når det gælder oplevelsen af støtte og inspiration. Trivselsmålingen er den tredje af sin slags og er gennemført i foråret 2017.

For alle trivselsindikatorer er der en del variation imellem landets kommuner, når det gælder andelen af elever med den højeste trivselsscore, hvilket vil sige en trivselsscore over 4. Der er størst forskel i kommunernes andele med hensyn til generel skoletrivsel samt ro og orden.

Figur: Generel skoletrivsel, andel elever med højest trivselsscore fordelt på kommuner, pct., 2017

Note: Højest trivselsscore er defineret som en score over 4,0 på en skala fra 1 til 5.
Kilde: Undervisningsministeriet – Den nationale trivselsmåling i folkeskolen.

Om trivselsindikatorerne

Undervisningsministeriet har i samarbejde med en række eksperter udviklet fire differentierede indikatorer for trivsel samt en samlet trivselsindikator for eleverne i 4.-9. klasse:

  • Social trivsel - består af spørgsmål om elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning.
  • Faglig trivsel - består af spørgsmål om elevernes oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne.
  • Støtte og inspiration - består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte.
  • Ro og orden - består af spørgsmål om elevernes oplevelse af ro og støj i klassen samt klasseledelse.
  • Generel skoletrivsel - er en samlet indikator bestående af de 29 spørgsmål, som indgår i de fire differentierede indikatorer.
Sidst opdateret: 13. juli 2018
Relaterede sider