Med baggrund i Bonus A kan gymnasie- og hf-elever med et eller to ekstra højniveaufag på skemaet således gange deres karaktergennemsnit med henholdsvis 1,03 eller 1,06. Reglen blev indført i 2008, og formålet er at give elever muligheden for at komme hurtigere igennem uddannelsessystemet og ind på en videregående uddannelse.

Undervisningsministeriet har undersøgt, om elevernes sociale baggrund påvirker, om de vælger færre eller flere højniveaufag. Beregningerne tager højde for elevernes køn, alder, herkomst, forældrenes uddannelsesniveau, økonomi og arbejdsmarkedsstatus samt familietypen. Der er der ingen entydig sammenhæng mellem antallet af højniveaufag og disse faktorer. 

Forskel mellem uddannelserne

Den mest markante forskel på, hvor mange der opnår bonus A, findes mellem de forskellige uddannelser. På htx har således 89 pct. af studenterne opnået mindst 1 bonus A i 2012, mens denne andel er 44 pct. på hhx. Der er derimod kun 11 pct. henholdsvis 17 pct. af studenterne fra hf og stx, der opnår bonus A i 2012. 

Sociale baggrundskarakteristika

Hvis man ser nærmere på de sociale baggrundskarakteristika for studenterne på de forskellige gymnasiale uddannelser, må det generelt konkluderes, at selv om nogle socioøkonomiske karakteristika på nogle uddannelser har en statistisk signifikant sammenhæng med bonus A, så er der tale om små forskelle i andele med bonus A og til tider med modsatrettede mønstre på de forskellige uddannelser. 

Konkret forklares variationen, i forhold til om eleven opnår bonus A eller ej, bedst med elevens karakterer fra grundskolens 9. klasse, og til dels om eleven er en dreng. Ud over at højere grundskolekarakter og det at være dreng giver en højere sandsynlighed for at opnå bonus A, er der ingen entydig sammenhæng mellem elevernes sociale baggrund og opnåelse af bonus A. På hhx er det fx elever hvis forældre, har en mellemindkomst, der har den største sandsynlighed, mens det på stx er elever, hvis forældre har en lav indkomst. På stx er der højere sandsynlighed for, at elever med indvandrerbaggrund opnår bonus A frem for elever af dansk herkomst. Samtidig giver høj forældreuddannelse på stx en højere sandsynlighed for bonus A. På htx er det typisk de yngre elever, der opnår bonus A, på de andre gymnasiale uddannelser er det de ældre. 

Sidst opdateret: 8. oktober 2018