Den socioøkonomiske reference for gymnasiekarakterer er et statistisk beregnet udtryk, som viser, hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som institutionens elever har klaret prøverne. ”Socioøkonomisk” refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens ”reference” fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for institutionens faktisk opnåede karakterer.

Tager højde for elevernes baggrundsforhold

Den socioøkonomiske reference bliver beregnet ud fra institutionens elevgrundlag. I beregningen indgår faktorer på individniveau som for eksempel elevernes faglige niveau (afgangskaraktererne fra 9. klasse), adgangsvej, køn, herkomst og forældrenes uddannelse og indkomst – altså faktorer, som institutionen ikke har direkte indflydelse på.

Ved at sammenligne den socioøkonomiske reference med institutionens faktiske karakterer, kan man få et billede af, om institutionens elever har klaret prøverne bedre, dårligere eller på niveau med elever på landsplan med samme baggrundsforhold.

Beregnet for eksamensresultater og prøvekarakterer

De socioøkonomiske referencer er beregnet for samtlige stx-, htx-, hhx- og hf-institutioner, hvor mindst fem elever har afsluttet eksamen med et eksamensbevis. Beregningen er foretaget dels for det samlede eksamensresultat (inklusiv bonus A) og dels for prøvekaraktererne i dansk, matematik og engelsk samt i udvalgte profilfag fra hver uddannelse. Dvs. det er prøvekaraktererne på eksamensbeviset der er taget udgangspunkt i, og fagene kan derfor være taget et eller to år tidligere end selve bevisåret.

Beregningerne er nu opdateret for dimittender fra 2017. Desuden er der foretaget en samlet beregning for den 3-årige periode 2015-2017.

Resultater for bevisår 2017

Som noget nyt bliver referencerne fra og med 2017 beregnet på afdelingsniveau, hvor det tidligere har været pr. hovedinstitution. For bevisår 2017 er der beregnet karaktergennemsnit og socioøkonomiske referencer for 141 stx-institutioner, 50 htx-institutioner, 61 hhx-institutioner og 96 hf-institutioner.

  • På 11 procent af stx-institutionerne ligger gennemsnittet af elevernes eksamensresultat (inkl. bonus A) over den socioøkonomiske reference, mens det på 14 procent af institutionerne ligger under.
  • På 3 procent af hhx-institutionerne ligger gennemsnittet af elevernes eksamensresultat (inklusiv bonus A) over den socioøkonomiske reference, mens det på 7 procent af institutionerne ligger under.
  • Der er 8 procent htx-institutioner mht. eksamensresultat der ligger over, og 6 procent der ligger under den socioøkonomiske reference.
  • På 5 procent af hf-institutionerne ligger gennemsnittet af elevernes eksamensresultat over den socioøkonomiske reference, mens det på 3 procent af institutionerne ligger under. 
Sidst opdateret: 13. juli 2018