1. januar 2018 trådte en række nye regler i kraft, der skal bidrage til at få flere til at deltage i voksen- og efteruddannelse. Her kan du få et overblik over de ændringer, der har betydning for arbejdsgivere, medarbejdere og udbydere af VEU.

Højere VEU-godtgørelse

Virksomheder og kursister får nu 100 procent af højeste dagpengesats i VEU-godtgørelse ved deltagelse i AMU-kurser mod tidligere 80 procent. Det betyder, at virksomhederne får flere penge i godtgørelse, når de sender medarbejdere på efteruddannelse, ligesom kursister får en højere godtgørelse, hvis de ikke får løn under kurset.

Højere SVU til grundlæggende læsning og regning 

Ved deltagelse i forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU) får virksomheder og kursister nu 100 procent af højeste dagpengesats i Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) mod tidligere 80 procent. 

Bedre kvalitet af AMU-kurser (2018-2021)

AMU-kurserne tilføres over de næste fire år i alt 420 millioner kroner i takstforhøjelser og kvalitetspuljemidler. Hensigten er, at virksomheder og kursister skal opleve en højere kvalitet i undervisningen og større sikkerhed for, at udbudte AMU-kurser gennemføres som planlagt.

Nedsat VEU-bidrag i 2018

Arbejdsgiverne vil i 2018 få en betydelig reduktion af deres VEU-bidragsindbetalinger til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). VEU-bidraget er sat ned fra 521 kroner per medarbejder til 339 kroner per medarbejder. Det svarer til en bidragsnedsættelse for arbejdsgiverne på i alt ca. 400 millioner kroner.

Fra 2019 og frem indføres et fleksibelt VEU-bidrag for arbejdsgiverne. Formålet er at få udgifter og indtægter til fremadrettet at balancere over tid, så arbejdsgiverne ikke skal betale mere i VEU-bidrag end de faktiske udbetalinger til VEU-godtgørelse. Det betyder, at VEU-bidraget vil ændre sig fra år til år alt efter, hvor mange kursister der deltager i AMU-kurser og modtager VEU-godtgørelse og befordring.

Pulje til opsøgende arbejde

Der er med trepartsaftalen afsat 100 millioner kroner til en pulje til opsøgende arbejde i perioden 2018–2021. Puljen skal motivere flere til at deltage i voksen- og efteruddannelse ved at finansiere opsøgende indsatser, der er målrettet udfordringerne med mangel på almene kompetencer og mangel på kvalificeret arbejdskraft på det danske arbejdsmarked. Den opsøgende indsats baseres på aftaler mellem arbejdsmarkedets parter.

I år er der mulighed for at søge tilskud fra puljen i to omgange. Herefter vil puljen blive udmøntet gennem en årlig ansøgningsrunde. Puljen kan søges af arbejdsmarkedets parter på nationalt niveau.

Læs mere om puljen til opsøgende arbejde.

VEU-godtgørelse: Undtagelse fra karenskrav om forudgående beskæftigelsesperiode i forbindelse med vejrlig

Der er fra årsskiftet kommet en ny undtagelse til VEU-godtgørelsens krav om 14 dages forudgående beskæftigelse for medarbejdere, der er omfattet af en overenskomst, som regulerer hjemsendelse på grund af vejrlig. Vejrlig anvendes som begreb, når en medarbejder sendes hjem på grund af vejrmæssige forhold, der forhindrer medarbejderen i at udføre sit arbejde.

Den nye undtagelse er et initiativ i trepartsaftalen og vedrører kursister, der er omfattet af regler, som regulerer hjemsendelse på grund af vejrlig. 

Undtagelsen it-understøttes først til foråret, så det anbefales, at virksomheder og kursister, der er omfattet af vejrligs-undtagelsen, venter med at sende ansøgningen om VEU-godtgørelsen, indtil EfterUddannelse.dk er klar. Ansøgninger, der vedrører vejrlig, og som bliver sendt for sent pga. manglende it-understøttelse, vil ikke blive ramt af den såkaldte 4-ugers frist.

Sporskifteordning: Puljen til Sporskifte er åben for ansøgninger og kan søges løbende

Den 2. juli 2018 blev der åbnet for ansøgninger til Sporskifteordningen.

Formålet med Sporskifteordningen er at give medarbejdere, der enten er i risiko for at blive nedslidte eller er nedslidte, mulighed for at få tilbud om en sporskiftepakke. Sporskiftepakken skal indeholde forløb, der har til formål at fastholde medarbejdere på arbejdsmarkedet, enten inden for samme virksomhed eller i anden virksomhed.

Ansøgere kan være private, kommunale og statslige virksomheder.

Ansøgninger behandles efter først-til-mølle-princippet.

Læs mere om Sporskifteordningen.

Sidst opdateret: 4. september 2018