Med trepartsaftalen bliver de eksisterende tilbud inden for forberedende voksenundervisning udvidet med fagene FVU-digital og FVU-engelsk, der skal udbydes som virksomhedsrettede forløb og målrettes ansatte, der har behov for styrkede basale færdigheder inden for it og engelsk i relation til deres jobfunktion.

Virksomhedsrettede forløb med fokus på praksisnær læring

De virksomhedsrettede forløb skal understøtte en praksisnær læringstilgang, hvor der i tilrettelæggelsen af det enkelte kursusforløb skal tages udgangspunkt i deltagernes arbejdsopgaver i det daglige.

De to nye fag indebærer ikke ændringer af den eksisterende FVU-undervisning eller de i dag eksisterende fag på FVU: FVU-læsning, FVU-matematik og FVU-start. De eksisterende fag kan allerede udbydes som virksomhedsrettede forløb, og fremadrettet vil de eksisterende og de nye fag således kunne supplere hinanden.

FVU-digital

Dette fag skal styrke deltagernes basale færdigheder med anvendelsen af digitale værktøjer, medier og ressourcer i løsningen af de praktiske opgaver, der er forbundet med de konkrete jobrelaterede opgaver inden for den pågældende branche.

Desuden skal undervisningen bidrage til at udvikle deltagerens digitale dømmekraft som reflekteret bruger af forskellige digitale værktøjer, herunder også digital dannelse og kendskab til grundlæggende it-sikkerhed.

FVU-engelsk

Målgruppen for FVU-faget engelsk er personer, der har behov for at styrke deres basale engelskfærdigheder i relation til deres konkrete jobfunktion og med fokus på særligt branche-sprogligt kendskab.

Ligesom i FVU-digital skal faget FVU-engelsk tilrettelægges med udgangspunkt i en praksisnær og brancherelateret læringstilgang, hvor terminologi og konkret undervisningsmateriale afspejler deltagernes behov for at styrke deres basale engelsk-færdigheder i deres konkrete jobfunktioner.

Udviklingen af de nye fag

I løbet af foråret 2018 vil Undervisningsministeriet nedsætte et antal arbejdsgrupper, der skal udarbejde fagbeskrivelser for de nye fag, der fastsætter fagenes læringsmål, tilrettelæggelse, niveauer og kursuslængde, udarbejde undervisningsvejledninger samt fastlægge eksamenskrav.

Udbud af de nye fag fra januar 2019

I løbet af efteråret vil Folketinget vedtage de lovændringer, der er forudsætningen for, at de nye fag kan udbydes. Herefter skal loven udmøntes i FVU-bekendtgørelsen, inden fagene kan udbydes først i det nye år.

Sidst opdateret: 16. juli 2018