Både skoler, lærere, vejledere, ungdomsuddannelserne og forældre er involverede i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.

Få overblik over tidsfrister og procedurer, når en elev i grundskolen skal vurderes uddannelsesparat og søge videre til en ungdomsuddannelse eller 10. klasse.

Se hvem, der gør hvad og hvornår

Forældre og elever i 9. og 10. klasse

Senest 1. marts

Uddannelsesparate elever og deres forældre skal udfylde og afsende uddannelsesplanen på optagelse.dk med de ønskede ungdomsuddannelser til den uddannelsesinstitution, som eleven søger som første prioritet. Uddannelsesplanen skal være underskrevet af en forælder. Ved underskrift af en forælder afsendes uddannelsesplanen.

Ikke-uddannelsesparate elever og deres forældre skal underskrive uddannelsesplanen på optagelse.dk. Er forældre eller elev uenig i vurderingen af elevens parathed, anføres det i planen, så eleven kan blive revurderet på en uddannelsesinstitution. UU sørger for, at uddannelsesplanen afsendes til uddannelsesinstitutionen.

Elever logger ind på uddannelsesplanen på optagelse.dk med UNI•Login, forældre underskriver uddannelsesplanen med NemID.

Se og hør vejledninger til forældre om uddannelsesplan og tilmelding til ungdomsuddannelse og 10. klasse på ug.dk

Grundskoler med elever i 8.-10. klasse

Senest 1. december - Skoler med UU skal have overført elevernes ønske om uddannelse (erhvervsuddannelse og/eller gymnasial uddannelse), sociale og personlige forudsætninger, samt standpunktskarakterer eller faglige forudsætninger til optagelse.dk.

For elever i 9. og 10. klasse overføres også det antal år, som eleven har fulgt undervisning i tysk og fransk.

Senest 15. januar - Skoler uden UU skal have overført elevernes ønske om uddannelse (erhvervsuddannelse og/eller gymnasial uddannelse), sociale og personlige forudsætninger, samt standpunktskarakterer eller faglige forudsætninger til optagelse.dk.

For elever i 9. og 10. klasse klasse overføres også det antal år, som eleven har fulgt undervisning i tysk og fransk.

For ikke-uddannelsesparate elever i 9. og 10. klasse sendes uddannelsesplanen til UU-centret i elevens bopælskommune.

Senest 15. juni - Alle skoler skal overføre elevernes prøvekarakterer i dansk og skriftlig matematik til optagelse.dk.

Juli/august - Alle skoler skal overføre alle prøvekarakterer til optagelse.dk.

Skoler, som udbyder ungdomsuddannelser og 10. klasse

Senest 17. november - Gymnasiale uddannelsesinstitutioner skal have oprettet uddannelsesudbud i optagelse.dk.

Senest 30. november - Øvrige skoler skal have oprettet uddannelsesudbud i optagelse.dk.

Senest 15. april - Gymnasiale uddannelsesinstitutioner skal have revurderet ikke-uddannelsesparate ansøgere og sende resultatet til ansøgeren og UU.

Senest 15. maj - Hvis en elev ikke kan optages på den søgte gymnasiale uddannelse, sendes ansøgningen til den næstprioriterede institution. Hvis der ikke er flere prioriteringer, sendes ansøgningen til UU i hjemkommunen med kopi til ansøgeren.

Senest 1. juni - Ansøgere til gymnasiale uddannelser og 10. klasse skal have skriftligt svar fra uddannelsesinstitutionen på, om de er optaget.

Ultimo juni - Erhvervsskoler skal senest tre dage efter modtagelsen af prøveresultater give ansøgere, der ikke opfylder adgangskravene, skriftligt tilbud om optagelsesprøve

Ultimo juni - Erhvervsskoler skal senest syv dage efter modtagelsen af prøveresultater give ansøgere, der opfylder adgangskravet, skriftlig besked om optagelse.

Senest 8. juli - Erhvervsskoler skal have foretaget revurdering af ansøgeres uddannelsesparathed i forbindelse med optagelsesprøven og give eleven og UU besked om resultatet.

UU

Senest 15. januar - UU foretager helhedsvurdering af, om eleven er uddannelsesparat på baggrund af elevens faglige forudsætninger og skolens vurdering af elevens personlige og sociale forudsætninger.

For elever i 8. klasse på skoler med UU, der ikke er uddannelsesparate, iværksætter UU og skolen en særlig målrettet skole- og vejledningsindsats.

For elever i 9. og 10. klasse på skoler med UU, omfatter vurderingen de elever, der ikke var uddannelsesparate tidligere og elever, der tidligere er vurderet uddannelsesparate, hvis det faglige niveau er faldet, hvis de sociale og personlige forudsætninger har ændret sig væsentligt i negativ retning, eller hvis eleven har søgt en anden type ungdomsuddannelse.

Senest 15. marts - Elever i 9. og 10. klasse på skoler med UU, der er vurderet ikke-uddannelsesparate, udarbejder uddannelsesplanen i samarbejde med UU. UU afsender planen til den uddannelsesinstitution, eleven søger som første prioritet. Er forældre eller elev uenig i vurderingen, anføres dette i planen. 

Senest 15. marts - UU foretager vurdering af ikke-uddannelsesparate elever i 9. og 10. klasse på skoler uden UU. Vurderingen foretages efter modtagelsen af elevens uddannelsesplan. Hvis UU vurderer, at ansøgeren er uddannelsesparat, sendes uddannelsesplanen til den uddannelsesinstitution, eleven søger som første prioritet. Hvis UU fastholder vurderingen ikke-uddannelsesparat, og elev og forældre ønsker en revurdering, sender UU uddannelsesplanen til en modtagende institution, som foretager en revurdering.

Senest 30. april - For elever, der ved revurdering på en gymnasial uddannelsesinstitution er vurderet ikke-uddannelsesparate, reviderer UU uddannelsesplanen med nye uddannelsesønsker og sender planen til ny første prioritet. 

8. juli - UU modtager uddannelsesplaner for elever, der efter optagelsesprøve/revurdering på en erhvervsskole ikke er blevet optaget. UU reviderer efterfølgende uddannelsesplanen med nye uddannelsesønsker for eleven.

Sidst opdateret: 13. marts 2017